Lesreglement MTC Bequick

1.  Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor
    de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een
    warming-up te doen of in te spelen.
2.  Niet leden kunnen zich niet opgeven voor de tennislessen. Men dient
    zich eerst aan te melden als nieuw lid bij de 
ledenadministratie van

    MTC Bequick: ledenadministratie@mtc-bequick.nl

3.  Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

  4.   Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar
       is voorbehouden aan de directie van Burgersdijk tennis.
  5.    Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien
       de directie van Burgersdijk tennis dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling
       overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de
       lessen plaatsvinden.
  6.   De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Indien een lesgroep
       niet voldoende deelname heeft behoudt Burgersdijk tennis het recht om de
       lessen te annuleren, verkorten of de lesprijs aan te passen.
  7.  De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid
       leraar.
  8.    Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag,
        2e paasdag, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag) en in de zomervakantie.
        Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar
        de lesdata.
  9.     Lesdata per club staan op internet: www.burgersdijktennis.nl.
10.    Burgersdijk tennis zal 1 week voorafgaande aan de start van de lessen
        telefonisch of per email berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u
        dan nog geen bericht heeft ontvangen kunt u contact met ons opnemen
        of een e-mail sturen naar
info@burgersdijktennis.nl.
11.     De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan
        vinden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de club of de
        trainer (eventueel antwoordapparaat).
12.    Bij afwezigheid van de leraar/lerares bestaat de mogelijkheid dat hij/zij
        vervangen wordt door een andere leraar/lerares.
1
3.    Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd
        ingehaald.
14.   Eenmaal  aangevangen  lessen  die  door  weersomstandigheden  moeten
       worden stopgezet,  worden  niet ingehaald.
15.   Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Gemiste
       privélessen worden indien mogelijk in overleg ingehaald. Gemiste
       privélessen worden bij tijdige afmelding (minimaal 1 dag) indien mogelijk
       ingehaald.
16.   Bij  de  senioren  lessen  (op  de  buitenbanen)  worden  maximaal  2
       van de 18 lessen, die door weersomstandigheden niet kunnen
       plaatsvinden,
ingehaald.
17   Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling
      worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële
      consequenties voor rekening van de cursist.
18.   Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een
       betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het
       recht op deelname aan de cursus.
19.  Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door
       afgifte van een eenmalige machtiging. Afschrijving van het lesgeld
       geschiedt in de 1
e of 2e week na de start van de cursus.
20.  Indien de incasso door toedoen van de cursist niet mogelijk is,  zal 7,50
       extra administratiekosten in
rekening worden gebracht. Wanneer de
       factuur niet wordt voldaan, zal deze uit handen worden gegeven aan een
       incassobureau.
21.  Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger
       blijft het totale lesgeld verschuldigd.
22.  U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos
       terugtrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met opgaaf van reden.
23.  In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van
       lesgeld.
24.  De directie en medewerkers van Burgersdijk tennis zijn niet
       verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit
       voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen
       van cursisten, evenals blessures.

Algemene Informatie Overzicht