Agenda ALV 11 februari 2019

Dit artikel is op de site te vinden onder Clubinfo/Algemene Ledenvergadering.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING BEQUICK maandag 11 februari 2019 om 20.00 uur.


Agenda:

1         Opening en mededelingen

2.        Ingekomen stukken

3.        Uitgegane stukken 

4.        Notulen ALV d.d. 5 februari 2018 

5.        Financieel verslag 2018

6.        Verslag financiële commissie

7.        Verkiezing leden statutaire commissies (TC en FC) TC: Victor Van Ham (vz), Urma Dekkers, Zyed Badredinne, Linda Gouka, Laura Pleijsier. Nieuwe Leden: Helma Spanhaak, Annemarie Kuperus. FC: Frank Koenen en Wim Tuit. Steven van Hoorn aftredend en niet herkiesbaar.

8.        Verkiezing bestuur 2019

9.        Uitloting obligaties 

10.      Beleidsplan Bequick

11.      Bestuursverslag 2018 en -beleid 2019; idem overige commissies

12.      Vaststelling begroting 2019, contributies 2020. Het bestuur stelt voor de contributie 2020 met € 5,-- te verhogen.  De leden die een machtiging tot incasso hebben afgegeven ontvangen een korting van € 5,--

13.      Rondvraag

14.      Sluiting 


Ad 4: De notulen van de ALV van 5 februari 2018 zijn met wachtwoord te vinden op de website 
www.mtc-bequick.nl en zullen tijdens de ALV ter inzage aanwezig zijn.

Ad 5, 12 en 13: Genoemde stukken worden vanaf 15 januari met wachtwoord op de website van Bequick geplaatst en zullen tijdens de ALV ter inzage aanwezig zijn.

Ad 9: Arnoud Brons en Enny van der Water treden af als bestuurslid. In dit kader vermelden wij artikel  7 van het Huishoudelijk reglement:“Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris  geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden…Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering  bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.” Uiteraard kunnen ook kandidaten voor de  vacatures tot  4 februari 2019 zich melden bij de secretaris.

 

Na afloop wordt een wijnproeverij gehouden.

09-12-2018 | ALV | 1529
ZOEKEN

De BHW Competitie gaat niet door

EYE CATCHERS

Sponsors

SPONSORS